Dynamisk rewilding supervisions-uddannelse

DYNAMISK REWILDING SUPERVISIONS UDDANNELSE
    -for psykoterapeuter og terapeuter

Studiestart. Hold DRS1B - 17.08-2024

Vi inviterer dig ind i en transformerende proces, hvor du kan fordybe dig og udvikle dine færdigheder indenfor dynamisk rewilding supervision

Dette tilbud er designet til at udforske dybden af den menneskelige natur gennem en fænomenologisk linse, og understreger potentialet i at bringe denne dybde ind i et supervisionsrum, hvor den dynamiske interaktion mellem bevidsthed og oplevelse kan udfoldes.

Dynamisk rewilding supervision er en tilgang, der fremmer en dybere forbindelse til vores indre landskaber, udfordrer konventionelle supervisionsmetoder, og styrker evnen til at navigere i det terapeutiske rum med fornyet indsigt og kreativitet.

Hvor stammer princippet Rewilding fra:
Rewilding er en tilgang til naturforvaltning og genopretning, der sigter mod at genskabe økosystemers naturlige balance ved at lade naturen styre processen så meget som muligt. I rewilding-praksis fjernes menneskelig indblanding gradvist for at tillade naturen at genopbygge sig selv og genoprette biodiversiteten. 
Dynamisk rewilding supervision er en innovativ tilgang til supervision, der trækker på principperne bag rewilding – en proces, der involverer genetableringen af naturlige processer og, i bredere forstand, en genforbindelse med den indre vilde natur. I en terapeutisk eller supervisionsmæssig sammenhæng handler det om at genskabe forbindelsen til vores indre natur og de instinktive, intuitive dele af os selv, som kan blive overset eller undertrykt i det moderne liv.

Denne tilgang understreger vigtigheden af at skabe et rum, hvor supervisander kan udforske og genopdage deres autentiske selv og dybeste potentiale. Det handler om at fjerne de 'kulturelle lag', som vi har tillagt os over tid, og som kan hindre vores vækst som individer og som fagfolk. Ved at anvende rewilding-principperne i en supervisionskontekst opmuntres supervisander til dyb selvrefleksion og selvopdagelse, hvilket fremmer en mere ægte, intuitiv og instinktiv tilgang til både livet og arbejdet.

Vi opmuntrer til en åben, nysgerrig og ikke-dømmende undersøgelse af supervisandens og supervisors indre verden, skaber nye muligheder for menneskelig vækst.

Gennem uddannelsen vil vi dykke ned i praktiske, metodiske og personlige udfordringer i supervisionsarbejdet, integrere teorien via praksislæring, og styrke evnen til at tilpasse tilgange til individuelle situationer.

Modulerne i Uddannelsen:

Modul 1:
Indføring i Dynamisk Rewilding Supervision.
Introduktion til rewilding supervisionstilgang.
Grundlag for at skabe dybde i den terapeutiske proces.
Udvikling af en dyb, fænomenologisk forståelse af supervisionsrummet.

Modul 2: 
Dybdegående Færdigheder i Rewilding Supervision.
Teknikker til at fremme selvrefleksion og selvforståelse.
Anvendelse af dynamisk rewilding principper i praksis.
Udforskning af det indre landskab og dets indvirkning på terapeutisk arbejde.

Modul 3
Anvendelse og IntegrationCase-studier og dybdegående analyse af supervisionssituationer.
Metoder til at integrere dynamisk rewilding supervision i eget arbejde.
Certificering og afsluttende refleksioner.

Metode:
Dynamisk rewilding supervision tilbyder en unik tilgang, der kombinerer personcentreret terapi med dybdepsykologiske og fænomenologiske principper. Denne metode fremmer en helhedsorienteret tilgang, hvor supervisanden opnår balance og integration mellem personlige værdier, behov, og professionel praksis, og skaber et trygt, tillidsfuldt rum for refleksion, vækst og udvikling.

Formål
Formålet med denne supervisions uddannelse er at uddanne supervisorer, der kan facilitere både individuel supervision og gruppesupervision for psykoterapeuter/terapeuter samt fungere som supervisor, gruppefacilitator og procesmaneger for andre personalegrupper, ledergrupper og teams i såvel privat som offentlig regi. Herunder tilvejebringe den personlige dannelse, etiske tilgang, teoretiske og metodiske forståelse samt praktiske erfaring, der skal til for på refleksiv, konstruktiv vis at varetage og udøve hvervet.

Læringsrum:
Vores læringsrum er nøje udformet for at fremme en dyb forståelse og praksis af dynamisk rewilding supervision.
Vi vægter en fænomenologisk tilgang, der opfordrer til en dybdegående udforskning af den enkeltes oplevelser og den verden, de er en del af.
Dette rum er designet til at opmuntre til selvrefleksion, dybdeindsigt og en åben dialog, der respekterer den enkelte kandidats unikke oplevelser og perspektiver.

Vi tror på, at læring ikke kun handler om at absorbere information, men også om at engagere sig i en
dybere forståelse af verden og dens betydning for os som individer. Med en fænomenologisk tilgang
opfordres kandidaterne til at observere, undersøge og reflektere over deres egne erfaringer og den verden,
de er en del af. Det handler om at være opmærksom på øjeblikket og være åben over for de nuancer
og detaljer, der kan afsløre sig i vores sanseoplevelser.

Vi lægger vægt på at forbinde mennesker med den åndelige dimension af tilværelsen.
Vi vægter åndelig udvikling og personlig vækst som en integreret del af uddannelsen.
Vi arbejder med holistiske tilgange og inkorporerer kunstnerisk udfoldelse, bevægelse og praktisk håndværk.
Vi søger at integrere natur og kreativitet i vores læringsrum for at styrke kandidaternes forbindelse
til den levende verden omkring dem.

Vores læringsrum er derfor ikke kun et sted, hvor kandidaterne tilegner sig viden og færdigheder, men også et miljø, hvor de kan udforske sig selv og verden omkring dem med et åbent sind og hjerte. Vi tror på, at denne kombination af fænomenologisk observation, filosofisk refleksion, åndelig bevidsthed og de regenerative principper kan bidrage til en dyb og meningsfuld læringserfaring.

En Dynamisk rewilding supervision kan indeholde følgende elementer:

1. Refleksion: Her benytter supervisor åbne spørgsmål, udfordrer antagelser og støtter supervisanden i at opnå en dybere forståelse af sit arbejde, åbne for nye mulighed for at reflektere over egen praksis, udfordringer og dilemmaer.

2. Udvikling af kompetencer: Her styrker supervisor supervisandens forudsætninger for at forene viden, færdigheder og erfaringer og derigennem øge egne kompetencer.

3. Støtte og empowerment: En vigtig del af dynamisk rewilding supervision er at anerkende og udforske supervisandens styrker og ressourcer. Supervisor fungerer som støtte og vejleder for supervisanden og opmuntrer denne med sit støttende nærvær til at udforske og udfordre sig selv og herigennem øge handleevne og tage ejerskab over egne beslutninger.

4. Udforskning af værdier og formål: Her støtter supervisor supervisandens udforskning af egne værdier og formål. Det hjælper supervisanden til at opnå en større grad af klarhed og retning i den professionelle praksis.

Som noget helt grundlæggende for processen er bevidstheden om, at supervisors tilstand har indflydelse på supervisionens kvalitet og effektivitet. Det indebærer, at være bevidst om egne følelser, reaktioner og bias og arbejde med disse på en konstruktiv måde. For at opnå dette kan supervisor integrere forskellige metoder og teknikker, der fremmer selvrefleksion, meditation eller mindfulness praksis, holistiske tilgange og udvikling af personlig bevidsthed. Dette støtter supervisor i at være mere til stede i supervisionen, være åben for supervisandens perspektiver og skabe et rum for dyb og meningsfuld udforskning.

Den bevidsthedsforpligtende tilgang handler også om at skabe en dybere forbindelse mellem supervisor og supervisand.
Det indebærer at udvikle et tillidsfuldt og åbent samarbejde, hvor begge parter er engagerede i en ærlig og autentisk udforskning af supervisandens udfordringer, mål og behov.

Samtidig kan den bevidsthedsforpligtende tilgang også omfatte en bredere bevidsthed om og forpligtelse til samfundsmæssige, etiske og miljømæssige spørgsmål. Det indebærer at tage ansvar for ens indvirkning på verden og arbejde mod bæredygtighed, retfærdighed og inklusion i supervisionen og ens professionelle praksis.

Denne dybe og bevidsthedsforpligtende tilgang til dynamisk rewilding supervision skaber mulighed for en dybere transformation og vækst både for supervisor og supervisand. Det handler om at skabe et rum for dyb indsigt, læring og udvikling, der går ud over overfladiske løsninger og fokuserer på en helhedsorienteret tilgang til supervision.

Det er vigtigt at bemærke, at den dybe og bevidsthedsforpligtende tilgang til dynamisk rewilding supervision kan variere i praksis og implementering afhængigt af den enkelte supervisor og dennes tilgang og filosofi. Det er en kontinuerlig rejse og en forpligtelse til personlig vækst og udvikling som supervisor.

Uddannedes titel
Efter endt uddannelse opnås titlen: Supervisor med speciale i Dynamisk Rewilding Supervision .

Omfang
Uddannelsen er modulopbygget. Hvert modul er på 2 sammenhængende dage, 
Lørdag til søndag fra kl. 10:00-20:00.

Udover modulundervisningen består uddannelsen også af 2 mastersupervisioner online samt
selvstudie af supplerende litteratur.

Adgangskrav og forudsætninger
På uddannelsen optages psykoterapeuter med en 4-årig uddannelse samt terapeuter
med uddannelser af kortere varighed efter nærmere vurdering af uddannelsen aktualitet.

Certificering:
For at opnå certificering som Supervisor med speciale i Dynamisk Rewilding Supervision, kræves deltagelse i alle tre moduler, samt Gennemførelse af de praktiske og teoretiske evalueringer, der finder sted i løbet af og efter uddannelsens forløb. + et selvstudie af cirka 30 timer på at fordybe sig i læsepensum.

Dette skridt sikrer, at hver deltager forlader uddannelsen med et solidt fundament for at praktisere dynamisk rewilding supervision, samt værktøjerne til at støtte andre i deres professionelle og personlige vækst.

Feedback og vurdering i denne certificerings proces baseres på individuelle vidnesbyrd frem for traditionelle karaktergivninger, hvilket reflekterer en dybere, mere personlig forståelse og anerkendelse af hver enkelt deltagers rejse og udvikling gennem uddannelsen. Dette tilgang fremmer en kultur af gensidig respekt, åben dialog og dyb læring, hvor både undervisere og deltagere engagerer sig i en meningsfuld udforskning af supervisionspraksis.

Litteraturen
Litteraturen er valgt for at stimulere til dybdegående tænkning og give et teoretisk fundament for supervisionspraksis.
Modul 1-3: Dynamisk Rewilding supervision, David BR Camacho, 2024 (artikelbog som udleveres ed uddannelsesstart)
Modul 1: Eksistentielle perspektiver på supervision, Emma Van Deurzen, 2011.
Modul 2: Protreptik - selvindsigt og samtalepraksis, Ole Fogh Kirkeby, 2016.
Modul 3: Bevidsthed, bevidsthed, bevidsthed, Anthony De Mello, 2013.

Underviser:
Uddannelsen ledes af David BR Camacho, der har en dyb forståelse for og personlig erfaring med dynamisk rewilding supervision. Han bringer en rigdom af viden og indsigt fra sine egne praksisser, forskning og undervisning. Han fungerer ikke kun som lærer, men også som mentor, der støtter hver deltager i at udforske og udvikle deres unikke supervisionsstil.

Vidnesbyrdsfacilitator
Birgith Broberg, Tom Funke, Kaya Liv, Sanne Rimpler, Poul Fadal

Optagelse
Der optages max.12 deltagere på hvert forløb. 
Optagelse sker på baggrund af en personlig forsamtale på en 1/2 time. Forsamtalen er gratis.

Datoer
Hold DSR1B
Modul 1: 17.08-18.08-2024
Modul 2: 26.10-27.10-2024
Modul 3: 25.01-26.01-2025

Pris/økonomi
Uddannelsesafgiften er kr. 7.500,- Kr 
Uddannelsen er momsfritaget. Prisen dækker undervisning og certificering. Beløbet betales i 3 rater á 2500,-dkr  
Deltagelse på modulerne forudsætter at instituttet har modtaget indbetalingerne senest 3 dage før hvert modul.

Hvis du bliver forhindret/afmelding 
Evt. afmelding skal foregå skriftligt til instituttet.
Ved afmelding 50 hverdage før uddannelsens opstartsdato opkræves 50% af kursusafgiften.
Senere end 50 hverdage før uddannelsens opstartsdato opkræves hele kursusafgiften. 

Orlov
Orlov kan kun træde i kraft ved sygdom, flytning eller graviditet. Orlov fra uddannelsen fritager ikke den studerende for betaling. Til gengæld stiller instituttet en studieplads på andre forløb til rådighed uden beregning. 

Sted 
Den fysiske undervisning på modulerne 1-3 foregår Sankt Georgs vej 1, 8260 Viby J. Mastersupervisionerne foregår online.

Overnatningsmuligheder
Kontakt evt. instituttet ved behov for overnatning i forbindelse med undervisningsmodulerne.

Tilmelding
https://heg.dk/tilmelding/