Naturbads Instruktør

SANSE & NATURBADS INSTRUKTØR UDDANNELSE

En uddannelse med fokus på meditation, sansetræning og krops-afspænding i og med naturen.
Sanse & Naturbads instruktør uddannelsen er en uddannelse baseret på principperne i meditation, natursansning og afspænding.
 Under denne uddannelse foregår al undervisning i naturen. Du vil tilegne dig din egen unikke måde at arbejde med det på.

Målgruppe
 
Uddannelsen henvender sig til mennesker, som allerede arbejder med meditation, mindfulness, yoga eller fordybelse eller mennesker der ønsker at få opgraderet og fornyet deres viden, ved hjælp af nye perspektiver indenfor natur, udeliv og sundhedsfremme og som I forvejen bruger naturen personligt i deres liv.
 
 
Human Education Group
Human Education Group har i de sidste 25 år været et af de mest markante institutter i Danmark indenfor sub-psykologisk og spirituel forskning og uddannelsesforløb. Vi har nu udviklet dette nyskabende uddannelsesprogram for mennesker, der ønsker at arbejde med sundhedsfremme i naturen. 


Uddannelsen


Uddannelsen giver dig et bredt indblik i, hvordan naturen kan bruges i  sansearbejde, afspænding eller meditative forløb.
Du får kompetencer til at kunne gennemføre et forløb med naturbad både til grupper, familier, enkeltpersoner eller som workshop.
Ligeledes vil du blive undervist i observations-systemer, der vil give dig et stabilt fundament til at arbejde med mennesker.
 
Studiet


Hele forløbet er en palet af procesorienterede perspektiver og teorier.
Ligeledes danner vi bro til den urgamle bevidsthed om meditation og kontemplation.

 
Værdier
Den uddannede Sanse & naturtbads instruktør bruger ikke kun naturen, men lader sig inspirere af naturens energi.
Naturbads instruktører bruger naturens rum, der inspirerer til personlig udvikling og fordybelses-processer.
 
Fokus


Dette uddannelsesprogram er ikke kun et faglig, men også et personligt udviklingsforløb.
Under hele forløbet vil du løbende få finpudsninger og vejledninger. 
 

Hvad er naturbad

For at springe direkte ud på det dybeste sted, så er naturbad den mangefacetterede aktivitet, at man går med sin krop og sit nogenlunde vågne sind ud i naturen, og lader sig nedsænke i dens sfære, så længe det nu tager at blive indlejret i massen af mangfoldig energetisk livsudfoldelse. – Det er vores korte og lidt abstrakte konklusion, serveret lige fra hoften. Hermed har vi så givet bolden op til den videre uddybning af et emne, som helt sikkert vil komme til at optage stadigt flere menneskers opmærksomhed fremover, fordi vores overlevelse på denne klode afhænger af, at vi bliver langt bedre til at bringe os i samklang med naturen. 

Mange af os kan sikkert huske dengang vi var børn, og vi var sammen med vores forældre, ude i naturen, og vi gik lange ture derude, og nød friheden og stilheden, og solen der spillede gennem træerne, og fuglenes sang fra trækronerne, og mylderet fra millioner af myrer i en myretue, og måske kom en snog rullende over stien, eller man fangede en aborre i åen, eller fordrede nogle ænder ved bredden, - og på mange måder blev man en del af en afslappende og nydelsesfuld opdagelsesrejse i naturen, hvilket ofte var et behageligt afbræk fra det mere forpligtigende fortravlede byliv. I Japan, hvor begrebet ”skovbad” stammer fra, er det blevet en integreret del af det japanske kultursprog, som en betegnelse for en anbefalelsesværdig, og meget sundhedsvigtig rekreativ fornøjelse, på lige fod med fx thai chi. – Det er altså blevet en officielt anerkendt helseform, som en etableret del af det nationale sundhedsprogram. – Man mener det har nogle betydelige mentale og fysiske fordele, fordi det at være i en skov og absorbere dens atmosfære med sanserne, har en genoprettende effekt på krop, sind og nervesystem. Forskning har da også for længst påvist, at det at være i naturen giver; mindre stress, bedre søvn og øget fokus og kreativitet, et forstærket immunforsvar og en mere udtalt lykkefølelse. – De fleste kan sikkert også anerkende de positive oplevelser i forbindelse med at være udenfor, måske særligst om sommeren, hvor man kan nyde solen, roen og langsomheden sammen. – Vi mener  da også, at man skulle gøre naturbadning, i øvrigt hele året rundt, til en mere bevidst og integreret del af et dansk sundhedsprogram, helt indlysende på grund af de helbredsmæssige fordele, og fordi vi har mange sundhedsmæssige udfordringer i vores meget hektiske moderne samfund. 

Er Naturbad det samme som Skovbad “Shinrin -yoku”? Begrebet “Skovbad” stammer fra Japan, hvor det kaldes: “Shinrin -yoku”, som er den japanske vej til et bedre helbred. Det blev indstiftet af det japanske landbrugsministerium i slutfirserne, for at inspirere befolkningen til at søge sundhed og velvære ude i naturen. – I vores udgave af fænomenet,  handler det om, for nu at beskrive det på en spirituel-filosofisk måde, at man i energetisk forstand bader sig selv, sin krop og sit hele væsen, i naturens energifelt. Man kan måske også beskrive det sådan, at man bader sit energilegeme i naturens energisfære. – Den oprindelige japanske praksis med Shinrin-yoku er egentlig en meget enkel mentalhygiejnisk opskrift: Man tager et par timer ud af sin travle tilværelse: så går man ud i et skovområde, slukker for mobilen og finder et sted, hvor man føler sig godt tilpas, og er i samklang med omgivelserne, - og så lader man naturen gøre resten for en. – Efter denne opskrift har man i 4 forskellige skove i Japan, forsket sig frem til, at det nedsætter puls og blodtryk og øger den parasympatiske hjerneaktivitet, samt sænker det sympatiske nerve-energiområde, hvilket har indflydelse på hele vores måde at modtage, rumme og bearbejde information fra omgivelserne.

Det vi synes er vigtigt og helt anerledes ved NATURBADNING er, at vi indoptager alle de muligheder der er ved naturen, så det ikke kun indbefatter skovbadning, men alle aspekter af naturens udfoldelsesmuligheder. – Det skal vi også undersøge på denne uddannelse, hvor hver en sten skal vendes, for at vride mest mulig næring ud af det som naturen tilbyder os. Det forskelligartede terræn vil vi bruge til at, udforske, udfordre og inspirere vores krop og vores sanser på forskellige måder. Vores hovedfokus er da også på, hvordan vi får trænet og stimuleret vores sanser, da det er igennem bearbejdelsen af informationer fra disse, at man oplever og forholder sig til verden, hvilket derfor er hypervæsentligt i forhold til at dyrke naturbad. Det er selvfølgelig sanserne som; smag, lugt, syn og hørelse vi har fokus på og også særligt de 3 primære sanser, er også ret afgørende for, hvordan vi udvikler vores motorik og balance- og koordinationsevne,  og dermed for, hvordan vi oplever tyngdekraften og, hvordan vi bevæger os rundt i forskellige landskaber. Det har ret stor betydning for hele vores livsoplevelse, at vi er sundt og stærkt funderede i vores krop og dens forskellige redskaber. – Derfor kan vi til en hver tid kun opfordre til, at man gør sit bedste for at pleje og styrke sin krop, med motion og god mad, så meget lysten nu tillader det, fordi det automatisk vil optimere nydelsen ved naturbadning. – Det hele handler jo om, hvordan vi er tilstede i os selv og, hvordan vi skaber det bedst mulige indre miljø. Mange af os kender den oplevelse af at være for meget oppe i hovedet. – Det er jo det, som det moderne informationssamfund inviterer til. Det kan nærmest opleves som om, at hele vores livsoplevelse er centreret mellem ørerne og, at vi ikke rigtig er i forbindelse med omverdenen gennem kroppen. Det betyder at vi ikke rigtig kan mærke os selv, at vi ikke får det fulde udbytte af vores livsoplevelse, hvilket netop er det som naturbad kan afhjælpe, ved at skabe en mere helhedsorienteret oplevelse, fordi vi bliver stimuleret på flere forskellige områder. Der er så at skrive, flere tangenter på vores bioenergetiske klaviatur, som der bliver trykket på, når vi er i kontakt med naturen. - Vores endemål er jo også vores udgangspunkt, nemlig balance. Både den motoriske balance, eller vestibulærsansen, som jo også hænger sammen med den psykologiske, fordi når vi er rystede og chokerede, så vil det også manifestere sig i kroppen, og hele dens sansesystem, på en destabiliserende måde, og når vi er glade og energiske, så vil det tilsvarende afspejle sig i kroppens, på en opløftende og frigørende måde. 

For at komme i dybere kontakt med os selv og med naturen, så må vi altså finde ro i vores sind, slå dybere rødder, først i vores indre natur, og siden i den fysiske verdens indretninger. – Dét at have svært ved at mærke sig selv, sin krop, handler også i udpræget grad om, hvor godt vores taktile sanseoplevelse fungerer. Hele den ”sparkedragt” af hud, som vi har på, er jo ét stort sanseorgan som modtager impulser fra alt, hvad den kommer i berøring med. Hvis vi ikke kan mærke den berøringsflade optimalt, så er vi også afskåret fra at opleve livet optimalt. - Når vi naturbader, så er vi altså ét stort levende og hyper intelligent føleorgan, som penetrerer naturen, og jo mere vi er opmærksomme på det, jo mere bliver vores helhedsoplevelse også skærpet. – De fleste af vores livsstilslidelser begynder jo med, at vi ikke kan mærke os selv, og dermed ikke får givet os selv den omsorg vi har brug for, for at kunne være i balance. Det er en selvforstærkende ond cirkel, som vi gerne vil have brudt. Det gælder jo  lige fra en mild forkølelse, som vi fik, fordi vi ikke kunne mærke at vi frøs, til mere omfattende ubalancer, fordi vi har svært ved at mærke, hvad vi har brug for at spise, at kroppen behøver bevægelse og berøring, og konstruktiv interaktion med vores medmennesker. 

Hvad angår taktile sans; så er den utrolig vigtig for, hvordan vi føler og oplever vores krop, og en sans som virkelig bliver stimuleret ganske meget når vi skovbader. – Tænk bare på oplevelsen af at gå gennem skoven og mærke det varierende terræn meddele sig til vores fødder, følelsen af at træde på sten og kviste med bare fødder, fx når vi går hen ad stranden og gennem havvandet, imens vi mærker vinden og solen kærtegne vores kinder, og resten af kroppen, som er fuldt eksponeret i denne flertonede naturoplevelse, hvor huden udsættes for alt, fra skiftende temperaturindtryk, når man ligger og mærker sandets varme prikke én på ryggen, til at få en splint i tåen, eller et piskesmæld fra en gren, eller brændenælder som man lige kom for tæt på. Alle disse indtryk er med til at give os en flerdimensionel oplevelse af naturen, så vi kan lære at undgå den unødvendige smerte for at komme tættere på den mest ønskelige grad af velvære og positiv inspiration. – Hvis man kan oversætte denne erfaring, som man har oplevet fra kontakten med naturen til, hvordan vi generelt navigerer i vores tilværelse, hvor vi alt for ofte udsætter os selv for usunde og lidelsesfremkaldende faktorer, så er vi faktisk allerede nået ret langt. Så det er et eksempel på, hvordan naturen kan hjælpe os frem mod en mere væredygtig måde at leve i verden på. – Som vi er i gang med at beskrive, så er kroppen og sanserne selve indgangen til disse oplevelser, når vi laver naturbad, og følgelig grundlaget for hele vores verdensoplevelse. Derfor tager vi også udgangspunkt i, hvordan kroppen og sansesystemet hænger sammen og fungerer, så vi kan komme til at forstå, hvordan naturen kommunikerer med os.

For eksempel, så er hele vores ”knoglekasse” holdt sammen af muskler og led, og disse løfte- og trækfjedre er en del af det man meget teknisk kalder for den; Proprioceptive sans, eller muskel- og ledsansen. – Den sans opfatter bevægelse og påvirkninger gennem hele muskel- og ledsystemet, og fungerer altså, via forskellige receptorer, som en form for ”stødbuffer”, der registrerer, hvor vi er til stede i rummet og, hvordan vi er det. - Når vi omtaler det, så er det for at belyse vigtigheden af at få stimuleret vores bevægeapparat, fordi det spiller en stor rolle i forhold til, hvordan vi modtager signaler fra fx naturen og,  hvordan vi generelt mærker os selv, hvilket jo netop er det vi er ekstra interesserede i, i forbindelse med naturbadning, fordi måden vi mærker os selv på har så stor betydning for, hvordan vi opdager, oplever og indoptager det liv, som vi er en del af, også som kanaler for en højere bestemmelse, som hele tiden meddeler sig gennem vores sansesystem.

Naturbad handler rigtig meget om at lytte, og i det perspektiv er hele vores krop ét stort øre, som vi bestandigt må arbejde på at vedligeholde og udvikle. Det kan selvfølgelig være vigtigt at forstå, hvilke sanser der påvirkes på vores naturrejse, og at vi er fysisk udrustede til at kunne begå os, i et til tider udfordrende miljø.  Hvad gør kroppen fx når den er i kontakt med jorden, hvordan opfører den sig i vandet, hvordan føles det, når den sidder op ad et træ, læner sig ind mod en jordbunke, ligger på maven på et tæppe af mos, eller bare går på en sti gennem skoven. - Det handler altså om kropsbevidsthed, om vores evne til at registrere og bearbejde signaler fra omgivelserne, og siden oversætte dem til noget brugbart i vores kognitive system, og videre ind gennem de andre intelligenser vi er udstyret med. – Det handler også om at kunne rumme sit eget system, og have en vis indføling med og viden om, hvordan det fungerer og, hvor det eventuelt har behov for at blive stimuleret for at blive afbalanceret. 

Undervisningsform/ læringsrum
Vi tilbyder studerende et læringsrum, der både rummer forskning og dannelse, ved at tage udgangspunkt i at undervise i fænomenologi og æstetiske erkendelses-processer. Fænomenologisk-undervisning lægger vægt på at beskrive de terapeutiske fænomener omfattende og nøjagtigt. Vi bestræber os på at forstå deres mening, også deres umiddelbart skjulte mening, snarere end at frembringe modeller for og teorier om deres årsager og oprindelse. Retningen forsøger at finde frem til det, der karakteriserer de psykiske fænomener og hvad der udgør deres væsen, hvad enten det drejer sig om perceptioner, tanker, følelser, handlinger, værdier etc., således at den studerende forudsætningsløst og åbent kan bruge metoden til, at kunne iagttage og beskrive den menneskelige oplevelsesverden, så fuldstændigt og omhyggeligt som muligt i sin læringsproces.

 

Kompetencemål for uddannelsen:
Følger kompetencemålene det enkelte modul?
Nogle få af kompetencemålene er koblet direkte til et bestemt modul, men de fleste af kompetencemålene går på tværs af modulerne.

 

Hvor mange kompetencemål er der på Sanse & Naturbads instruktør uddannelsen?

 

Der er i alt 8 kompetencemål fordelt på viden og færdighedsmål

Vidensmål:

 

  1. Den studerende kan inddrage natur og æstetiske udtryksformer i aktiviteter, der understøtter borgerens udvikling.
  2. Den studerende har viden om naturbads didaktiske overvejelser knyttet til borgerens problematik(ker).
  3. Den studerende har viden om kropslige eller meditative tilgange til brug i naturen.
  4. Den studerende har viden om æstetiske udtryks former og symbolik til brug i aktiviteten.

 

Færdighedsmål: 

 

  1. Den studerende kan udarbejde Naturbads planer og på baggrund heraf tilrettelægge, gennemføre og evaluere naturbads-aktiviteter.
  2. Den studerende kan identificere problemstillinger i relation til menneskers forskellige livbetingelser.
  3. Den studerende kan etablere programmer som er unikke.
  4. Den studerende kan udvikle og gennemføre naturbads gruppe sessioner.

 
MODULERNES INDHOLD
 
Modul 1: TILBAGE TIL NATURENS KILDER – Rold Skov 

* Naturens bade
* Konsistent nærvær
* Meditation i naturen
* Naturbads riter del 1

* Naturbade og grupper
 
Modul 2: NATURBADENES RITER – Fløjstrup Strand

* Naturens riter del 2
* Sanseterapi
* Stilhedsvandringer
* Åndedrættet

* Afspænding med naturens som redskab* Certificeringsopgave

* CertificeringPraktisk:

 

 
Certificering som Sanse & Naturbads instruktør

Certificering som Sanse & naturbads instruktør foregår som en teoretisk og praktisk evaluering i forbindelse med afslutningen af uddannelsen.
  Certificering forudsætter fuld deltagelse i de 2 moduler, ligeledes, at den studerende har haft et 3-6 timers forløb med en borger under supervision. Samlet 90 timer.
 

 
Undervisningstider


Uddannelsen består af 2 moduler a' 4 sammenhængende dage.
Modulerne er fra Torsdage fra kl. 12.00 til Søndage kl. 15:00 (det vil sige at forløbet er med ovenatning i naturen hver gang)
Der overnattes på alle modulerne i naturen.

Datoer - Hold 4NBI:
Modul 1 13.06.- 16.06 2024
Modul 2 22.08.- 25.08 2024


Pris/økonomi:

Uddannelsesafgiften er kr. 6.400 kr. pr. modul og inkl. certificering: Ialt
 12.800 kr.
 

(som er incl. fuld forplejning og certificering)
Det eneste du selv skal stå for er kaffe/te og dine ekstra snacks.
Derudover betales et tilmeldings- og administrationsgebyr på 1.000. kr.


 

Modulerne betales senest tre dage før hver modulstart.


 Deltagere :
 Højst 12


Optagelse:


Optagelsen sker ved en personlig forsamtale på en 1/2 time, som er gratis. Vi forventer selvfølgelig, at du engagerer dig personligt såvel som fagligt.
Hvis du bliver forhindret/afmelding 


Evt. afmelding skal foregå skriftligt til instituttet. Ved afmelding 50 hverdage før NBIs start opkræves 50% af kursusafgiften. Senere end 50 hverdage før uddannelsens startdato opkræves hele kursusafgiften. 


 Orlov
Orlov kan kun træde i kraft ved sygdom, flytning eller graviditet. Orlov fra uddannelsen fritager ikke den studerende for betaling. Til gengæld yder instituttet en studieplads på andre forløb uden beregning. 


Sted 


Modulerne afholdes to steder i jylland som er Fløjlstrupstrand ved Århus og Rold Skov i Nordjylland

Fløjstrup Strand

Fløjstrup skov er det man kalder en vandre skov fordi den langsomt bevæger sig ud mod vandet ved Fløjstrup strand. 
Fløjstrup Skov er en cirka 220 hektar stor skov der ligger syd for Aarhus i forlængelse af Marselisborgskovene. Den ligger ned til stranden, fra Moesgård Strand , ved Giber Ås udløb, til lidt nord for Mariendal Strand. Skoven er en varieret løvskov med fugtige moser og lavninger og er rig på både planter og dyr.

Rold Skov

Rold Skov er en af Danmarks største skove og dækker et areal på omkring 80 km2 eller 8.000 hektar. Skoven består af mange skovpartier med hvert deres navn som for eksempel Hesselholt, Nørreskov, Nørlund Skov og Rold Vesterskov. Rold Skov er i dag primært en nåleskov. Den sandede og grusede morænejord kombineret med meget nedbør gør området til et af nåletræets allerbedste voksesteder. Skoven er kendt for sine store, tætte bevoksninger af gammel gran, men en storm i 1981 tyndede hårdt ud i dem.
Siden 1850 har der været plantet mange forskellige arter af nåletræer. Ud over rødgran og skovfyr blev der plantet flere nordamerikanske træarter som douglasgran, sitkagran, nobilis og kæmpegran (Grandis)


Tilmelding:
http://heg.dk/tilmelding/
Når du har tilmeldt dig, er din plads ikke sikret, før du har haft en personlig samtale med uddannelseslederen, dette sker telefonisk eller personligt. Du vil modtage en mail efter tilmelding, omkring datoer for en sådan samtale.
 
Undervisere:

Sanne Rimpler og David BR Camacho: Læs mere om dem her: https://heg.dk/undervisere/
 
Medbring en rygsæk, der indeholder:
Varm sovepose
Liggeunderlag
Ski-undertøj
Toiletpapir
Spisegrej med kop
Trangia
Regnslag
Varm hue
Kniv
Evt. vanter
Et par ekstra sokker
Vandrestøvler
Varmt tøj
Nem drikkeflaske til 1 liter
En pandelampe
Tarp/telt
Notesbogen (udleveres af uddannelsesstedet)

Litteraturlisten for Sanse & naturbads instruktør-uddannelsen:


 


Modul 1-2  - Naturbad - David BR Camacho og Robert S Ehlers og Naturens Nærvær - David BR Camacho

 

ANSVAR FOR NATUREN
Human Education Groups Natur-uddannelser forpligter sig til, at tage ansvar for vores miljø og natur. Vi er medlem af Green Care Netværket. Samt vi er altid i dialog med naturstyrelsen når vi overnatter i det fri. Vi har fokus på at passe på vores skønne danske natur og tage hensyn til naturens liv både micro og macro,  samt så er vi en del af Green Care netværket hvor vores undervisere deltager aktivt med at skabe virksomme og bæredygtige indsatser. Både menneskeligt, økonomisk og miljømæssigt.