Dynamisk-terapeut

Dynamisk-terapeut grunduddannelse

Livskunst


At være livskunstner handler om, bevidst at kunne forme sit liv, så det afspejler ens inderste værdier. Når vi beskæftiger os med de store spørgsmål og finder vores personlige svar på dem, skaber vi herigennem et godt udgangspunkt for at omsætte vores drømme, længsler og mål til virkelighed. Vi kan vælge at give os selv lov til at leve ud fra vores inderste sandhed og give slip på den del af bagagen, der ikke længere giver os indhold og kvalitet i livet.
 Grunduddannelsen 


- indeholder en omfattende samling dynamiske kommunikations- og forvandlingsværktøjer, som er  anvendelige inden for personlig udvikling og områder som kommunikation, rådgivning, samtale og behandling.Du vil hurtigt få integreret konkrete redskaber til at kommunikere endnu bedre med dig selv og få opdyrket evnen til empatisk forståelse og til at bruge intuitionen i terapeutisk øjemed. Du vil lære at opfange kropssprog og tonefald, at lytte bag om de ord, der siges og få indsigt i hvordan du styrker dine færdigheder i at forstå og matche forskellige personligheder og tankemåder.Du vil lære, hvordan du stiller præcise og afklarende spørgsmål, som understøtter evnen til at finde egne svar og ressourcer.Uddannelsen vil give dig konkrete færdigheder i at løse en vanskelig situation fra flere indgangsvinkler, på måder som styrker din rummelighed og dine naturlige grænser.Du vil lære, hvordan du løser egne konflikter og hvordan du med styrke, kreativitet og fleksibilitet bliver endnu bedre til at samarbejde med dig selv.Hovedvægten på grunduddannelsen lægges på oplevelses- orienteret terapi, hvor du får skabt fokus på egne livskriser i forbindelse med de terapeutiske opgaver. Du vil få udviklet din evne til at være i dig selv i overførings- og projektionssituationer, ligesom der vil være fokus på de gensidige aktioner, reaktioner, konflikter og konfliktløsningsprocesser, samt efterfølgende procesanalyser, som der uvilkårligt vil forekomme i løbet af uddannelsen. Derudover vil der blive lagt vægt på temaer som: Opvækstens betydning, udviklingssyn, selvværd, selvtillid, partnerskab og familierelationer, skam og skyld, tidlig forladthed, samt introduktion i dynamisk og eksistentiel psykoterapi.Du vil også begynde at arbejde med træningen til terapeut, klient- og supervisor systemet, samt løbende blive evalueret i din faglige, og personlige udviklingsproces. 

På grunduddannelsen arbejder vi udfra metodeteorier fra:Adfærdsterapi, og systemisk samt eksistentielistisk og dynamiskpsykoterapiLæs mere her om dynamisk terapiLitteraturlisten for den Dynamiske terapeutuddannelse
 

Modulerne under de første fire semestre:Modul 1; MAGIC BOX


Ved hjælp af forskellige afklarende terapeutiske modeller og redskaber, vil du målrettet påbegynde din rejse hjem til din essens og samtidig få integreret de nødvendige kompetencer for at kunne skabe unikke møder med dine medmennesker. Du vil lære at bruge respekt og anerkendelse som et styringsredskab til, at lytte til dig selv og andre. Med afsæt i Magic Box vil du opnå den forløsende mulighed for at være aktivt og ressourcefyldt til stede i nuet. Rejsen hjem er begyndt…
 

Modul 2; DYBDETERAPEUTISKE REDSKABER


Du vil forstå den dybere betydning af dine sansers anvendelighed, og dermed blive klar og empatisk i din kommunikation. Ved at stille få og enkle spørgsmål bliver du i stand til at afdække tanke- og opfattelsesmønstre hos den du kommunikerer med og dermed afkode uhensigtsmæssig adfærd. Med brug af tidslinjebegreber vil du opleve en meningsfyldt afklaring af din fortids betydning for din nuværende tilværelse. Med den bevidsthed fremelskes latente ressourcer fra de forskellige niveauer vi oplever livet udfra.
 

Modul 3; DET AUTENTISKE SELV

På dette modul skal vi arbejde med psykoterapeutens allervigtigste redskab i terapien – nemlig sig selv. Helt grundlæggende er vi mennesker i kraft af hinanden. ”Vi er hinandens verden og hinandens skæbne”, som den danske filosof Løgstrup udtrykker det. Det menneske du er, får dermed afgørende betydning i mødet med det andet menneske. Din evne til at rumme dig selv og være til stede med det der er, spejles direkte over i din relation med klienten. For det er, når du kan være med dine egne følelser – din egen sårbarhed, skyld, skam og livssorg, din egen storhed – at du kan rumme det andet menneske i undersøgelsen af samme. Hvis ikke vi tør være os selv, vil vi beskytte os og gemme de sårbare dele bag forsvarsmekanismer. Og et menneske gemt bag forsvar, er ikke et menneske i nærvær. Vi skal arbejde med bevidninger, spejlinger, projektioner, forsvar og vigtigheden af at turde være autentisk. Vi vil sammen dykke ned i livshistorierne, blive hinandens lærebøger i en spejlingsproces, hvor vi stiller vores liv til rådighed for hinanden i undersøgelsen af menneskesindet. 

 

Modul 4; VÆRDIER & OVERBEVISNINGER


Du vil lære at afdække ubevidste tankemønstre, som er kilden til mange af vores handlinger, motivationer, eller mangel på samme. Vi har arvet og skabt ubevidste og bevidste overbevisninger om os selv og om vores omverden. Du skal se på hvad disse overbevisninger gør for dig i dag? For at opnå balance og helhed i livet, finder du her redskaber til at arbejde med at skabe overensstemmelse imellem dine værdier og overbevisninger. Eks. ”Jeg vil så gerne have kærlighed” er udtryk for en stærk værdi.
Hvilken overbevisning har personen og er denne i overensstemmelse med værdien: ”Jeg er ikke værd at elske”? Denne person handler sandsynligvis ikke i overensstemmelse med sin værdi, men går og gemmer sig bag et lavt selvværd. Ved at lytte bagom ordene og spørge ind med ægte interesse for et andet menneske, vil du opleve hvordan denne tænker om sig selv og om det er hensigtsmæssigt i forhold til de værdier denne har.
 

Modul 5; DYNAMISK TERAPI


Ønsket om at være sin egen helt og gå efter at opfylde sine drømme, kan de fleste sikkert genkende. Mange mennesker befinder sig dog i et ubevidst drama, der konstant udspiller sig internt og eksternt, hvorfor de ofte ender med enten, at føle sig som OFFER for særlige omstændigheder eller andres negative holdninger, eller, som en BØDDEL der tvangsmæssigt må  styre og kontrollere deres omgivelser. Eller også føler vi os måske som den ”HELT” der konstant skal redde andre. Lær hvordan du kan forvandle disse ubevidst indlærte dramaer og blive bevidst om at vælge netop den helterolle du ønsker at have for, at kunne virkeliggøre dine drømmemål. Undertrykte følelser sætter sig som energiophobninger i kroppen. Hvem kender ikke en spændingshovedpine eller det, at være træt og ukoncentreret efter et skænderi. Dynamisk Kropsterapi kan aflade disse negative energiophobninger. Du vil lære at skabe sikringer for dig selv og for personen du kommunikerer med og at skabe omprægninger af de filtre og koder der forhindrer personen i at udleve sit fulde potentiale.
 

Modul 6; FØLELSESSTRUKTUR OG EFFEKTMØNSTRE

At styre dine følelser, giver dig overskuddet til at handle og bevarer kontakten med din essens. Erkendelsen af at være ”herre i eget hus”, sætter mennesker i stand til, at tage det fulde ansvar for sig selv og kunne rette opmærksomheden mod bl.a. årsags- og effektmønstre, som danner forståelse for, at vi har en livslang følelseshistorie, som vi ofte stadig reagerer på. På dette modul finder du frem til, hvordan følelsen opstår, hvordan du bevidst kan reagere når du har en given følelse, ligesom du får redskaber til at udvælge hvilken følelse, der er hensigtsmæssig for dig i en given situation. Du finder frem til hvordan du møder andre mennesker der er ”i deres følelsers vold”, på en hensigtsmæssig måde. 

 

Modul 7; TILKNYTNING, RELATION & UDVIKLINGSPSYKOTERAPIAt møde livet med sunde relationer og faste tilknytninger er det bedste start fundament, for ethvert menneske. På dette modul vil vi arbejde med relations arbejdet. Gå tilbage på tidslinier og få indsigter i hvorledes tilknytninger og relationer har været for den enkle studerende.  På modulet vil vi ligeledes sætte debat i spil,  skabe perspektiver omkring forældreevne, omsorgs personer og børns trivsel. Vi vil arbejde med familierelaterede metoder og teorier til, at synliggøre opvækst, familie samsætninger, omsorg og trivsel.

 

Modul 8; INDRE SAMARBEJDE & KROPSTERAPI

På dette modul vil du igennem et dybdegående kropsarbejde, blive guidet igennem den kropslige udvikling fra 0 og op til dens nuværende alder. Der vil blive arbejdet med bioenergi, bodystræk, kropsgrænser, grounding og hvordan det at få bevidsthed om at lytte til hele kroppen kan styrke den fra fod til hoved. Ligeledes vil du få indsigt i hvor vigtig relationer er for kroppen og hvordan den er blevet mødt af sine relationer i sin opvækst. Du vil tilegne dig indsigter der gør at du, vil blive endnu bedre til at kunne guide mennesker til ikke blot at have en kropslig fornemmelse, men at kunne lytte og kommunikere med deres krop.
 

Modul 9; DYNAMISK RYTME & KONTAKTTERAPI


Aflæsning af kroppens historier. Igennem forskellige dynamiske redskaber, finder vi frem til hvordan man i det terapeutiske rum kan aflæse blokeringer og fastlåste energier i kroppen og hermed fremme kroppens egen evne til healing og dermed frigive væsentlige ressourcer.
Her afdækker vi vigtigheden af kroppens forskellige kommunikationsformer og opmærksomheden på dens sprog, såsom åndedrættet og over- og underspændinger.
 

Modul 10; SEKSUALITET & TRIVSEL

På dette modul går vi i dybden med seksualitet, parforhold, relation og trivsel.Du vil undersøge din egen seksualitet, hvad bruger vi seksualiteten til hvad betyder det for vores generelle helbred og trivsel. Vi ser på overbevisninger og værdier indenfor seksualitet, krop og talen om sex. Vi kommer også ind på definitionen af dit kærlighedssprog, hvordan dit billede af parforhold og seksualitet er dannet via IMAGOEN, vi undersøger lyse og mørke skygger, og ser på hvilken grundlæggende type du er i relations skabelsen. Vi vil øve samtalen om sex, ved brug af forskellige efterprøvede og anerkendte modeller bla. Plissit modellen. Målet er at du kan få fuldstændig frihed til at tage samtalen om seksualitet med din klient. At du er fortrolig med din egen forholdemåde til din og andres seksualitet, og du kender dine egne grænser så du kan rumme den samtale du bør have med dine klienter.
 

Modul 11; PSYKOPATOLOGI - EVALUERING


At være i mødet med et andet menneske, enten som terapeut eller i en dagligdags relation, er af en sådan vigtighed, at redskaberne ikke kan stå alene. Vi diskuterer derfor etiske synspunkter og overvejelser, med udgangspunkt i den faktiske lovgivning for terapeuter. Vi ser ligeledes på psykopatologiens elementer, forsvarsmekanismer, symptomer og reaktioner.

Der er ydermere evaluering af uddannelsesforløbet og holdets præsentation i forbindelse med projektopgaver.

 

Certificering som Dynamisk terapeut


Certificering som Dynamisk terapeut foregår, som en teoretisk og praktisk evaluering i forbindelse med afslutningen af grunduddannelsen. Certificering forudsætter desuden 95% deltagelse i alle 11 moduler (350 timer), samt deltagelse i minimum 45 timers assistentstyret gruppetræning, 45 timers egenterapi, 45 timers givet terapi (klinisk), og 45 timers supervision. Samt godkendt projekt (case) 35 timer
Samlet i alt 565 timer.