Spirituel-psykoterapeut

Psykoterapeut uddannelse

Spiritualitet

Mennesket rummer inden i sig selv en kerne eller en essens af det vi dybest set ER. Dette inderste lag af vores identitet og bevidsthed rummer tilstande af væren, der ofte opleves som ubetinget kærlighed, fred, frihed og samhørighed. Disse tilstande er grundlaget og afsættet for spirituel bevidsthed. Disse spirituelle bevidsthedskvaliteter er i stand til at afbalancere vores måder at handle og være i livet på. Ofte er kilden til vores frustrationer og lidelser en oplevelse af, at være offer for egen og andres negative kritik eller afvisning. Oplevelser af at være forkert eller utilstrækkelig har som konsekvens, at vi føler os adskilt fra os selv og fra det guddommelige i os.


At være bevidst om vores inderste kerne, om vores sjæl og det vi rummer, giver os mulighed for at slippe vores personligheds evindeligt skiftende følelser og erkende vores bagvedliggende essens af evigt strålende kraft.

Den spirituelle psykoterapeutiske overbygning indeholder en omfattende samling spirituelle værktøjer, som er umiddelbart anvendelige inden for udviklingen af sjælelig bevidstgørelse og problemløsning.

Uddannelsen vil give dig konkrete redskaber til at kommunikere endnu bedre med dit og andres indre væsen.

Du vil lære, hvordan du opfanger og formidler spirituelle energier, "lytter" bag om personligheden og vejleder klienten til en dybere kontakt med sit guddommelige væsen.

Forløbet vil også indeholde esoterisk teori og praktisk fordybelse i dit eget sind.

Meditation vil indgå som grundlæggende redskab til selvfordybelse og eleverne skal påregne tid til daglige øvelser under hele forløbet.

Overbygningens hovedvægt lægges på transpersonel og klient centreret psykoterapi, samt Eksistentielistisk psykoterapi, som vil give dig fokus på egne spirituelle kriser gennem terapeutiske opgaver, hvor også din evne til at komme i kontakt med din intuition og dit højeste spirituelle sjælejeg vil blive aktiveret. Derudover vil der blive lagt vægt på metoder som:  transpersonelle retninger, regressionsterapi, de menneskelige chok og kosmisk chok sammenhænge, tegne- og drømmeterapiens blide og dybdegående procesmetoder, integration og podning af de indlærte områder i de foregående år, med de ny tillærte psykospirituelle redskaber. Ydermere vil der komme en introduktion til den esoteriske og transpersonelle teori. Derfor vil der på sidste semester blive lagt hovedvægt på din evne til at sammenkoble og integrere disse podninger i et ægte værdisæt for dig som menneske og terapeut. I denne del af semesteret vil der være en begrænset introduktion af nye redskaber og i stedet et dynamisk spirituelt arbejde med at få alle redskaberne integreret.

Du vil også på overbygningen forsætte med at arbejde med træningen til terapeut, klient og supervisor systemet, samt løbende blive evalueret i din faglige og personlige  udviklingsproces. Der vil være individuel vejledning i forhold til den personlige meditative proces efter behov.

 

På overbygningen arbejder vi udfra metodeteorier fra:

Eksistentielistisk, transpersonel og klient centreret psykoterapi

Læs mere om spirituel psykoterapi
Litteraturliste for den Spirituelpsykoterapeutuddannelse.

 

Modulerne under de sidste fire semestre :

 

Modul 1: ESSENSTERAPI

Udfra forståelsen om, at der findes en bevidst og mangfoldig kærlighedskraft, som er  tilgængelig for alle i arbejdet med at slippe fortidens bindinger, tilstræber vi åbenhed overfor de muligheder der opstår ved at tilkoble sig andre bevidsthedslag. På den spirituelle overbygning arbejder vi kontinuerligt med fokus på at integrere særlige teknikker til brug for personlig udvikling.
 
På modul 1 bliver du introduceret til en ikke-retningsstyret meditationsform, som erfaringsmæssigt åbner for dybe udviklingsprocesser. Vi praktiserer med udgangspunkt i essensen af østens psykologi, ”DE FIRE ÆDLE SANDHEDER”, som er teknikker til personlig refleksion og vækst.  Vi afslutter hver dag med et rensende og ikke-dømmende tilbageblik, hvor vi luger ud i selvcentrerede og fordømmende tanker og forestillinger. Disse grundlæggende og bevidsthedsudvidende teknikker giver dig muligheden for både, at styrke dit eget opmærksomhedsarbejde og arbejde med klienter, som enten befinder sig i en spirituel krise, eller ønsker at styrke deres udviklingsproces.
 
For at skabe fokus på din spirituelle udvikling præsenteres du på modul 1 for forskellige afklaringsredskaber, som f.eks.:  ”DEN SPIRITUELLE ØKOLOGIRAMME”, som giver grundlag for at arbejde bevidst og målrettet hen til vores essens af harmoni og enhedsoplevelse.
 

Modul 2: KROP & KOSMISK CHOKTERAPI

At miste nogen eller noget der er betydningsfuldt for os, som f.eks. et familiemedlem eller vores gode helbred, kan bringe os ud i en eksistentiel krise. Ligeledes kan forskellige livsfaser, såsom, ungdom, overgangsalder eller alderdom, bringe mennesker i tilstande af krise og sorg. Uden de optimale forudsætninger for bearbejdelse, kan vi blive fastlåste i de vanskeligt håndterbare følelser, der opleves igennem særligt udfordrende processer og vi risikerer at tilføre uhensigtsmæssige adfærdsmønstre eller manglende styring af vores følelsesliv. At nå gennem disse livsfaser på en berigende og forløsende måde, kræver accept og tålmodighed, både fra sig selv og fra sine omgivelser.
 
På modul 2 arbejder vi med den teoretiske forståelse af krisens forskellige faser i udvikling og bearbejdning. Vi ser ligeledes på PTSD (post-traumatic-stress-disorder), årsager og symptomer, samt forløsning af traumatiske erindringer, såsom overgreb, omsorgssvigt, vold, samt psykoterapiens muligheder i arbejdet med klienter i sådanne livssituationer.
 
”Når jeg rammer dig, der hvor det gør allermest ondt – så husk:
hvem jeg i virkeligheden er”
 

Udfra forståelsen om spirituelle kriser og kosmiske chok, arbejder vi med forskellige teknikker til tilgivelse og frigivelse af kærligheden i vores sjæl og i vores dybeste personlighed. 

Modul 3: TEGNE OG MALETERAPI

Udfra en grundlæggende psykologisk forståelse af personlighedsdannelsen i barn- og ungdom, begynder vi her at arbejde kreativt og effektivt med de personlighedsdele, som er stagnerede i en tidlig udvikling og, som måske fastholder klienten i adfærds- og følelsesmønstre der hører til tidlige aldersstadier.
Ved anvendelse af enkelte tegne- og maleteknikker, går vi bagom det kritiske sind og opnår direkte adgang til barnet og dets udtryksmåder.
Vi arbejder med det kreative udtryk, som en afklarende og bevidsthedsudvidende teknik, som er brugbar i forhold til f.eks. mennesker med hyperaktive tankemønstre,
som sjældent slipper kontrollen og konstant lever på et højt stressniveau.
 
Igennem tegneterapien søger vi at afdække og konkretisere klientens livssituation, livstemaer, samt at synliggøre latente ressourcer.
 

Modul 4: PSYKODRAMA & EVENTYR TERAPI

Gennem livshistorien og eventyret, tilfører vi den terapeutiske proces berigende redskaber, som åbner døre ind til glemte drømme, fortrængte oplevelser, overbevisninger og bortgemte værdier. På dette modul opnår vi teknikker til bearbejdelse af reminiscenser, som bremser klientens livsudfoldelse og giver hermed klienten mulighed for, med accept og kærlighed, at se på sig selv som et HELT og unikt menneske, som rummer uanede ressourcer og følelser.
Med en teoretisk forståelse af tankemønstre, associationsdannelser og helhed bruger vi eventyret til at forstå de forskellige processer i klientens fortidige, nuværende og fremtidige liv.

 

Modul 5: DRØMMETERAPI:

 ”Det er fra et fælles menneskeligt skatkammer,
at de individuelle drømme,
strømmer op til din og min bevidsthed,
som budskaber til dit ego om, hvem du også er”
 
Flere og flere mennesker tager afsæt for deres personlige udvikling, i mangfoldige livssituationer og søger herigennem udvidelse af bevidstheden ved at stille spørgsmålet; ”Hvem er jeg”? Drømmeterapien arbejder udfra et klientcentreret perspektiv, der giver både fortolkningsmuligheder og analyseredskaber til klienten og terapeuten. Med udgangspunkt i psykologiske teorier om bevidsthedens og underbevidsthedens funktioner for vores selvopfattelse, adfærd og indsigt, bruger vi dette modul til at se på varselsdrømme og symboler og søger at bygge bro til vores højere bevidsthed.
 

Modul 6: TILGIVELSE – LIV & DØD

I forbindelse med nært forestående død opstår ofte en lang række spørgsmål, både for den døende og de pårørende;  ”Fik jeg gjort det jeg skulle? - Hvor skal jeg hen? Forsvinder jeg helt? - Skal vi mødes igen? - Er der en himmel?” Modulet er rammeskabende for befriende debatter og foredrag, der udfra forståelsen om transpersonel bevidsthed giver anledning til et bredspektret arbejdsgrundlag med klienter som er i en dødsproces, eller klienter der igennem livet oplever dødsangst. Du vil tilegne dig psykospirituelle redskaber for stabilisering af fastlåste energier og rensning af menneskelige strukturer, hvis formål bl.a. er at fremme en dødsproces der er beriget af erkendelse og accept, for såvel den døende, som for de pårørende. Som terapeut og som en del af den døendes netværk, ser vi indad og arbejder med vores egen erkendelse af det fysiske livs ophør.
 
Med Resonans-funktionen udvider vi forbindelsen til vores visdomskraft og opnår et unikt redskab for kontakten til et uendeligt rum af ressourcer.

Modul 7: REGRESSIONSTERAPI
Et stigende antal mennesker forholder sig til en KARMISK virkelighed, hvor man bl.a. gennemlever konsekvenserne efter beslutninger og handlinger fra tidligere liv. I mødet med klienter der søger personlig vækst, samt en dybere forståelse for deres mission og deres livstema, eller for deres nuværende relationer, giver regressionsterapien mulighed for at etablere og genskabe kontakten med DERES HØJERE SELV.
Ved at skabe kontakt med det højere selv, opnår vi et ikke-dømmende perspektiv for at få dybere indsigt i vores inderste væsen.
 
”Har jeg levet før?” Et spørgsmål som ofte vil dukke op på dette modul. Ved en gennemgang af en bred vifte af nyere og gamle, østlige og vestlige filosofier, konfronteres vi med vores overbevisninger og vil gennem en lang række af oplevelsesorienterede redskaber og teknikker søge at skabe kongruens imellem disse. Dette vil danne grundlag for et autentisk møde med klienter, som ønsker en sådan indgang til personlig udvikling.
 
Du vil blive præsenteret for effektive induktions- og afslapningsteknikker, som gør det muligt at arbejde med klienter som, gennem regressionsterapien, søger inspiration og indsigt i de sjælelige spørgsmål.

Modul 8: TRANSPERSONEL ÅNDEDRÆTSTERAPI & SILENCE

At gøre sindet stille, give slip på jordiske bindinger og tillade ændringer i personligheden, er grundlæggende forudsætninger for at arbejde på andre bevidsthedsniveauer.  Vi laver en guidet Fokuseringstræning af, hvordan vi kan sænke sindets forsvar og tillade en dyb indre kontakt med det der virkelig er. Netop der er kimen til at opnå klarhed og indsigt. TRANSPERSONEL ÅNDEDRÆTSTERAPI, er et dybdegående og meget intens behandlingsform der, gennem en holotropisk oplevelse, lader krop, sind og bevidsthed forenes på ny. Denne forening skaber en kærlighedsfyldt og vis forståelsesramme for eksistentielle og karmiske udfordringer. Metoden opleves af mange, som den ultimative spirituelle oplevelse, hvormed tilgangen til livet efterfølgende vil være væsentligt forandret.
 
På dette modul arbejder vi respektfuldt og i dyb STILHED, udfra forståelsen om, at disse intense metoder virker stærkt forvandlende og at effekten vil formindskes ved at intellektualisere over de individuelle oplevelser.


Modul 9: VISUALISERINGS- OG ENERGITERAPI

”Er det nogen sinde sket for dig, at lige hvad du havde brug for, er ”faldet ned” i skødet på dig”?  ”Eller, at du på strøget, møder en person som du har netop har gået og tænkt på”? ”Eller at en person som du har villet ringe til, ringer dig op”?
 
På dette modul arbejder vi med dybdegående energi- og visualiseringsteknikker og får en forståelse for udtryk, som bl.a. ”LOVEN OM TILTRÆKNING”, ”Energi-svingninger”, ”Modstand og Tilladelse”, samt anvendeligheden af disse i det terapeutiske rum. Ved at se på meta- og kvantefysikkens love, afdækkes det mystiske og magiske og bliver derved til konkrete arbejdsredskaber, hvormed vi kan arbejde bevidst og målrettet med os selv og klienterne.

Modul 10: FOKUSERINGSTERAPI & SPIRITUEL MENTORING
Flere og flere mennesker ønsker at udvikle deres spirituelle side og søger derfor kontakt til kompetente vejledere. Dette modul sikrer, udfra et nødvendigt etisk grundlag, at psykoterapeuten er i stand til at imødekomme disse mennesker, samt håndteringen af det terapeutiske energi- og fokuseringsarbejde, som en spirituel vejledning, som f.eks. fokuseringserapi, fordrer.   Ved brug af meditative teknikker, som; resonans, fokusering, renselse samt chakra- og dybde meditation, udvikler du vigtige spirituelle metoder som vejleder, ligesom styrken af og tilliden til din intuition forøges.
 
Afslutningsvis stilles du overfor opgaven, at udforme etiske regelsæt, som ramme for dit fremtidige arbejde som psykoterapeut, eller som spirituel vejleder.  I denne forbindelse fremlægges også de gældende love og regler indenfor området.

 

Ekstra dag - EKSAMEN  & CERTIFICERING                       

Præsentation af projekt, case samt klientsession under sensor supervision

 

Certificering som Spirituel psykoterapeut
Certificering som Spirituel psykoterapeut foregår som en teoretisk og praktisk evaluering i forbindelse med afslutningen af både grunduddannelsen og overbygningen. Certificering forudsætter desuden 95% deltagelse i alle 20 moduler (636 timer), samt deltagelse i minimum 90 timers gruppetræning = 60 assistentstyret og 30 selvstændige, 90 timers egen terapi, 90 timers givet terapi (klinisk), og 90 timers supervision, samt godkendte projekter (cases) 70 timer. Samlet i alt 1066 timer.