Generativ supervisions uddannelse


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENERATIV SUPERVISIONS UDDANNELSE
- for psykoterapeuter og terapeuter

Studiestart. Hold RSU2B - 25.03-2024

Vi vil med vores uddannelse invitere dig ind i en proces,
hvor du kan fordybe dig og udvikle dine færdigheder indenfor generativ supervision.

Du vil blive undervist og præget af et stærkt fagligt team: 
Psykiater, Otto Ejsing, cand.psych, Dennis Spang Vestergaard, cand.psych, Mads Lykke Dahlgaard, reg. psykoterapeuterne, Tom Funke og Birgith Broberg og uddannelseslederne,  
Mads Vang Christensen og David BR Camacho.

Generativ supervision er en kreativ og innovativ supervisionsmetode, der udfordrer eksisterende måder at tænke på og styrker lysten til at eksperimentere med nye tilgange og metoder, og derigennem skabe nye perspektiver og muligheder.

Generativ supervision fokuserer på at fremme og skærpe såvel supervisors som supervisands potentialer.

Uddannelsen er professionsorienteret og fokuserer på konkrete supervisionsdilemmaer og situationer.
Undervisningen tager således udgangspunkt i praktiske, metodiske og personlige udfordringer
i supervisionsarbejdet. Teorien integreres via praksislæring, hvor evnen til at tilpasse tilgange
til individuelle situationer opøves.

I en dybere og mere bevidsthedsforpligtende tilgang til generativ supervision
handler det om at skabe en dyb forbindelse til ens indre væsen og bevidsthed.
Det indebærer at være opmærksom på og forpligte sig til ens egne værdier, formål
og intentioner i livet og i arbejdet som supervisor.

Uanset om du ønsker at fokusere på det personlige, det sagsorienterede eller det
organisatoriske aspekt af supervision, om du vil supervisere psykoterapeutkolleger eller
andre faggrupper, giver vores 9-dages uddannelse dig værktøjerne til at tackle de mange
udfordringer og kompleksiteter, der opstår i supervisionsrummet.

Formål
Formålet med den generative supervisions uddannelse er at uddanne supervisorer, der kan facilitere både individuel supervision og gruppesupervision for psykoterapeuter/terapeuter samt fungere som supervisor, gruppefacilitator og procesmaneger for andre personalegrupper, ledergrupper og teams i såvel privat som offentlig regi. Herunder tilvejebringe den personlige dannelse, etiske tilgang, teoretiske og metodiske forståelse samt praktiske erfaring, der skal til for på refleksiv, konstruktiv vis at varetage og udøve hvervet.

Uddannedes titel
Efter endt uddannelse opnås titlen: Supervisor med speciale i generativ supervision.

Omfang
Uddannelsen er modulopbygget. Hvert modul er på 3 sammenhængende dage, 
fredag til søndag fra kl. 10:00-18:00.

Udover modulundervisningen består uddannelsen også af 2 mastersupervisioner online samt
selvstudie af supplerende litteratur (se litteraturliste nederst).

Adgangskrav og forudsætninger
På uddannelsen optages psykoterapeuter med en 4-årig uddannelse samt terapeuter
med uddannelser af kortere varighed efter nærmere vurdering af uddannelsen aktualitet.

Opbygning
Den generative supervisions uddannelse er bygget op over og anvender greb fra forskellige anerkendte retninger,
herunder de generative, filosofiske, fænomenologiske og regenerative tilgange. Vi benytter os af den
generative tilgang til at skabe nytænkning og innovative løsninger, den filosofiske tilgang til at udforske det
værdibaserede, dilemmaer og positioner, den fænomenologiske tilgang til at dykke ned i
supervisionssituationer fordomsfrit og den regenerative tilgang til at fremme bæredygtig udvikling og vækst.

Vores supervisoruddannelse er organiseret i tre moduler, hvor vi introducerer dig til supervision, fokuserer på supervisionens organisation og træner supervisionspraksis.


Modulerne:

Modul 1: Den generative cirkel.
• Generativ feedback.
• Generativ supervision.
• Generativ filosofi.
• Supervisor/supervisand alliancen.
• De integrative generative principper.

Modul 2: De filosofiske rum
• Protreptisk supervision.
• GPS-modellen.
• Organisations supervision.
• Gruppe fænomenologisk supervision.
• Regenerativ brobygning i supervision.

Modul 3: Den fænomenologiske sløjfe 
• De fire supervisionssøjler i den generative perspektivmodel.
• Den sagsorienterede generative supervision.
• Den store taksonomi i generativ supervision.
• Vidnesbyrd.
• Certificering.

 

En unik del af vores uddannelse er desuden muligheden for, efter hvert teoretisk undervisningsmodul,
at træne og modtage vejledning i forhold til din egen performance. Du vil få mulighed for at reflektere
over din egen supervisionsstil, positionering og effekt som supervisor i en tryg og støttende ramme
med en mindre gruppe kolleger. Derudover vil du som en del af uddannelsen modtage
mastersupervision over 2 gange ved udpegede supervisorer.

Læringsrum
Vores læringsrum på den generative supervisions uddannelse er nøje udformet med fokus på en fænomenologisk
og filosofisk tilgang, der er inspireret af regenerative principper.

Vi stræber efter at skabe en atmosfære, der værdsætter og respekterer den enkelte kandidats unikke oplevelser
og perspektiver.

Vi tror på, at læring ikke kun handler om at absorbere information, men også om at engagere sig i en
dybere forståelse af verden og dens betydning for os som individer. Med en fænomenologisk tilgang
opfordres kandidaterne til at observere, undersøge og reflektere over deres egne erfaringer og den verden,
de er en del af. Det handler om at være opmærksom på øjeblikket og være åben over for de nuancer
og detaljer, der kan afsløre sig i vores sanseoplevelser.

Vi lægger vægt på at forbinde mennesker med naturen og den åndelige dimension af tilværelsen.
Vi vægter åndelig udvikling og personlig vækst som en integreret del af uddannelsen.
Vi arbejder med holistiske tilgange og inkorporerer kunstnerisk udfoldelse, bevægelse og praktisk håndværk.
Vi søger at integrere natur og kreativitet i vores læringsrum for at styrke kandidaternes forbindelse
til den levende verden omkring dem.

Vores læringsrum er derfor ikke kun et sted, hvor kandidaterne tilegner sig viden og færdigheder, men også et miljø, hvor de kan udforske sig selv og verden omkring dem med et åbent sind og hjerte. Vi tror på, at denne kombination af fænomenologisk observation, filosofisk refleksion, åndelig bevidsthed og de regenerative principper kan bidrage til en dyb og meningsfuld læringserfaring.

Metode
Generativ supervision er en dynamisk og personcentreret metode, der anerkender supervisandens unikke behov og mål.
Metoden sigter mod at skabe en helhedsorienteret tilgang, hvor supervisanden opnår balance og integration mellem dennes personlige værdier, behov og mål og den professionelle praksis. Her er tale om en transformativ læringsoplevelse, der ikke kun er rettet mod at løse problemer eller udfordringer, men også mod at fremme vækst og trivsel på både det personlige og professionelle plan.

I generativ supervision lægges vægt på at skabe et trygt og tillidsfuldt rum, hvor supervisanden kan reflektere over egen praksis, udforske udfordringer og lære af egne erfaringer. Supervisor fungerer som facilitator og støtter supervisanden i dennes personlige og professionelle udvikling. Supervisor fungerer som en mentor og guide og tilbyder feedback, refleksion og vejledning for at hjælpe supervisanden med at styrke sit liv, forbedre sin praksis og opnå bedre behandlingsresultater.

En generativ supervision kan indeholde følgende elementer:

1. Refleksion: Her benytter supervisor åbne spørgsmål, udfordrer antagelser og støtter supervisanden i at opnå en dybere forståelse af sit arbejde, åbne for nye mulighed for at reflektere over egen praksis, udfordringer og dilemmaer.

2. Udvikling af kompetencer: Her styrker supervisor supervisandens forudsætninger for at forene viden, færdigheder og erfaringer og derigennem øge egne kompetencer.

3. Støtte og empowerment: En vigtig del af generativ supervision er at anerkende og udforske supervisandens styrker og ressourcer. Supervisor fungerer som støtte og vejleder for supervisanden og opmuntrer denne med sit støttende nærvær til at udforske og udfordre sig selv og herigennem øge handleevne og tage ejerskab over egne beslutninger.

4. Udforskning af værdier og formål: Her støtter supervisor supervisandens udforskning af egne værdier og formål. Det hjælper supervisanden til at opnå en større grad af klarhed og retning i den professionelle praksis.

5. Skabelse af muligheder: Generativ supervision fokuserer på at skabe muligheder for vækst og udvikling. Det sker gennem at identificere og udnytte ressourcer, opdage alternative tilgange og strategier samt fremme kreativ tænkning og problemløsning. Supervisor hjælper supervisanden med at identificere og udnytte sine unikke kvaliteter og evner.

Som noget helt grundlæggende for processen er bevidstheden om, at supervisors tilstand har indflydelse på supervisionens kvalitet og effektivitet. Det indebærer, at være bevidst om egne følelser, reaktioner og bias og arbejde med disse på en konstruktiv måde. For at opnå dette kan supervisor integrere forskellige metoder og teknikker, der fremmer selvrefleksion, meditation eller mindfulness praksis, holistiske tilgange og udvikling af personlig bevidsthed. Dette støtter supervisor i at være mere til stede i supervisionen, være åben for supervisandens perspektiver og skabe et rum for dyb og meningsfuld udforskning.

Den bevidsthedsforpligtende tilgang handler også om at skabe en dybere forbindelse mellem supervisor og supervisand.
Det indebærer at udvikle et tillidsfuldt og åbent samarbejde, hvor begge parter er engagerede i en ærlig og autentisk udforskning af supervisandens udfordringer, mål og behov.

Samtidig kan den bevidsthedsforpligtende tilgang også omfatte en bredere bevidsthed om og forpligtelse til samfundsmæssige, etiske og miljømæssige spørgsmål. Det indebærer at tage ansvar for ens indvirkning på verden og arbejde mod bæredygtighed, retfærdighed og inklusion i supervisionen og ens professionelle praksis.

Denne dybe og bevidsthedsforpligtende tilgang til generativ supervision skaber mulighed for en dybere transformation og vækst både for supervisor og supervisand. Det handler om at skabe et rum for dyb indsigt, læring og udvikling, der går ud over overfladiske løsninger og fokuserer på en helhedsorienteret tilgang til supervision.

Det er vigtigt at bemærke, at den dybe og bevidsthedsforpligtende tilgang til generativ supervision kan variere i praksis og implementering afhængigt af den enkelte supervisor og dennes tilgang og filosofi. Det er en kontinuerlig rejse og en forpligtelse til personlig vækst og udvikling som supervisor.

Målgruppe
Generativ supervision henvender sig til psykoterapeuter og terapeuter, der ønsker at udvikle egen praksis, udforske egne personlige og professionelle vækstmuligheder og skabe en meningsfuld og bæredygtig karriere.
Uanset om du er en erfaren terapeut, der ønsker at forfine dine eksisterende færdigheder, eller en nyuddannet terapeut, der søger at opbygge en solid grundlag, kan uddannelsen give dig en værdifuld ramme til læring og udvikling.

Uddannelsen er skræddersyet til at imødekomme behovene hos psykoterapeuter og terapeuter fra forskellige teoretiske baggrunde og tilgange. Uanset hvilke terapeutiske retninger du baserer dit arbejde på, om du arbejder med individuelle klienter, par eller grupper, vil vores generative psykoterapeutiske supervision give dig værktøjer, indsigt og støtte til at navigere i komplekse situationer, styrke dine relationelle færdigheder og skabe meningsfulde og transformative forløb.

Gennem vores generative tilgang til supervision vil du blive opmuntret til at udforske og udvikle din egen stil, udnytte dine personlige ressourcer og styrker og integrere generative principper i din praksis. Vi tror på, at du har en unik evne til at skabe positive forandringer hos dine klienter, og vores mål er at hjælpe dig med at udvikle og udvide denne evne.

Certificering
Certificering forudsætter 100% deltagelse i alle 3 moduler. 

Certificeringen foregår som en teoretisk og praktisk evaluering i forbindelse med afslutningen af uddannelsen. Derudover skal kandidaten have modtaget 2 master supervisioner af 60 minutter.

Vi anvender ikke karaktergivning i forbindelse med certificeringen. I stedet anvender vi et vidnesbyrd fra hver underviser
til hver kandidat.

Ved at erstatte karakterer med et vidnesbyrd søger vi at skabe en mere nuanceret tilgang til vurdering og evaluering af kandidaterne. I stedet for at reducere præstationer til en enkelt karakter, giver vidnesbyrdet underviserne mulighed for på en langt mere personlig måde at dele deres observationer, refleksioner og feedback til den enkelte kandidat med fokus på den enkeltes styrker, personlige engagement, forbedringsområder, vækstmuligheder og faglige udvikling.

Det er vigtigt at bemærke, at dette koncept kræver en tæt og tillidsfuld kommunikation mellem undervisere og kandidater. Ved at skabe et miljø, hvor feedback og vurdering er baseret på vidnesbyrd, fremmer vi en åben dialog og gensidig læring mellem undervisere og kandidater.

Litteraturliste
Følgende litteratur er obligatorisk, anvendes som understøttende forståelsesgrundlag i undervisningen og skal være læst inden de respektive moduler.

Modul 1: Eksistentielle perspektiver på supervision, Emma Van Deurzen, 2011.
Modul 2: Protreptik - selvindsigt og samtalepraksis, Ole Fogh Kirkeby, 2016.
Modul 3: Bevidsthed, bevidsthed, bevidsthed, Anthony De Mello, 2013.

Underviserstab
Vi fokuserer på at skabe et tillidsvækkende, støttende og udforskende læringsmiljø, hvor underviserne fungerer som mentorer og rollemodeller. På uddannelsen vil du møde gennemgående undervisere, en række gæsteundervisere og faste. vidnesbyrdfacilitatorer.

Gennemgående undervisere:
Mads Vang Christensen og David BR Camacho.

Andre undervisere:
Psykiater, Otto Ejsing. 
cand.psych, Dennis Spang Vestergaard.
cand.psych, Mads Lykke Dahlgaard,
reg. psykoterapeut, Tom Funke Birgith Broberg.

Vidnesbyrdsfacilitator
reg. psykoterapeut, Birgith Broberg.

Optagelse
Der optages max. 15 deltagere på hvert forløb. Optagelse sker på
baggrund af en personlig forsamtale på en 1/2 time. Forsamtalen er gratis.

Datoer
Hold RSU1B
Modul 1:25.03-27.03-2024
Modul 2:26.04-28.04-2024
Modul 3:07.06-09.06-2024

Pris/økonomi
Uddannelsesafgiften er kr. 15.750, -Kr 
Uddannelsen er momsfritaget. Prisen dækker undervisning og certificering. Beløbet betales i 3 rater á kr. 5.250.Kr

Deltagelse på modulerne forudsætter at instituttet har modtaget indbetalingerne senest 3 dage før hvert modul.
Udover uddannelsesafgiften skal du påregne en ekstra udgift på gennemsnitligt kr. 2.400 til 2 online mastersupervisioner (disse skal være gennemført inden modul 3).

Hvis du bliver forhindret/afmelding 
Evt. afmelding skal foregå skriftligt til instituttet.
Ved afmelding 50 hverdage før uddannelsens opstartsdato opkræves 50% af kursusafgiften.
Senere end 50 hverdage før uddannelsens opstartsdato opkræves hele kursusafgiften. 

Orlov
Orlov kan kun træde i kraft ved sygdom, flytning eller graviditet. Orlov fra uddannelsen fritager ikke den studerende for betaling. Til gengæld stiller instituttet en studieplads på andre forløb til rådighed uden beregning. 

Sted 
Den fysiske undervisning på modulerne 1-3 foregår Birkeparken 4, 8230 Åbyhøj. Mastersupervisionerne foregår online.

Overnatningsmuligheder
Kontakt evt. instituttet ved behov for overnatning i forbindelse med undervisningsmodulerne.

Tilmelding
https://heg.dk/tilmelding/